محصولات

نوع نمایش:

Grid

List

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

1½ HV

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,4.5

ارتفاع (متر):

,2.4

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

1½ AA

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,9

ارتفاع (متر):

,3.96

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

مدل پمپ سیرکولاتور :

2” A7

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,20.44

ارتفاع (متر):

,6.7

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران  ½2 LD3 (S45)

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½2 LD3 (S45)

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½2 LD3 (S45)

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½2 LD3 (S45)

مدل پمپ سیرکولاتور :

2½ LD3 (S45)

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,11.35

ارتفاع (متر):

,3.1

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

مدل پمپ سیرکولاتور :

2” A6

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,17

ارتفاع (متر):

,6.1

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

2”AA¾

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,13.6

ارتفاع (متر):

,5.49

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

2”AA

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,13.6

ارتفاع (متر):

,4.57

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

2” HV

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,6.8

ارتفاع (متر):

,2.4

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

مدل پمپ سیرکولاتور :

3” PD37

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,14.76

ارتفاع (متر):

,5.49

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

مدل پمپ سیرکولاتور :

3” PD38

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,15.9

ارتفاع (متر):

,6.4

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

مدل پمپ سیرکولاتور :

3” PD 40

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,22.7

ارتفاع (متر):

,7.6

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 50 × 16

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,17

ارتفاع (متر):

,6.1

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 65 × 16

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,22.7

ارتفاع (متر):

,4.6

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 50 × 20

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,20.4

ارتفاع (متر):

,6.7

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 65 × 20

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,27.3

ارتفاع (متر):

,10.67

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¼1 S100(S25)

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¼1 S100(S25)

مدل پمپ سیرکولاتور :

1¼” S100 (S25)

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,4

ارتفاع (متر):

,1.5

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

مدل پمپ سیرکولاتور :

1” S100 (S25)

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,3.4

ارتفاع (متر):

,1

دینام 1/5 اسب

دینام 1/5 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/5 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام 1/5 اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام یک اسب

دینام یک اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام یک اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام یک اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام 1/2 اسب

دینام 1/2 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/2 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام 1/2 اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام 1/6 اسب

دینام 1/6 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/6 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام 1/6 اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام 1/8 اسب

دینام 1/8 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/8 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت DSC0190

شفت DSC0190

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت DSC0190

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت DSC0190

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور مدل 16-50

پمپ سیرکولاتور مدل 16-50

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور مدل 16-50

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور مدل 16-50

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور 20-50

پمپ سیرکولاتور 20-50

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور 20-50

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور 20-50

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور 16-65

پمپ سیرکولاتور 16-65

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور 16-65

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور 16-65

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور 20-65

پمپ سیرکولاتور 20-65

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور 20-65

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور 20-65

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور S25

پمپ سیرکولاتور S25

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور S25

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور S25

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور AA2in

پمپ سیرکولاتور AA2in

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور AA2in

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور AA2in

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور A.6 2in

پمپ سیرکولاتور A.6 2in

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور A.6 2in

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور A.6 2in

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ سیرکولاتور HV 2in

پمپ سیرکولاتور HV 2in

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور HV 2in

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور HV 2in

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

بلندکاست

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه S25

واسطه S25

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه S25

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه S25

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه تبدیلی

واسطه تبدیلی

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه تبدیلی

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه تبدیلی

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه HV

واسطه HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه HV

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه S45

واسطه S45

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه S45

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه S45

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه  1.1/2AA

واسطه 1.1/2AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه 1.1/2AA

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه 1.1/2AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه AA

واسطه AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه AA

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه A6

واسطه A6

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه A6

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه A6

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه A7

واسطه A7

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه A7

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه A7

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه PD40

واسطه PD40

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه PD40

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه PD40

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0188s

شفت مدل DSC0188s

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0188s

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0188s

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0188

شفت مدل DSC0188

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0188

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0188

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0187

شفت مدل DSC0187

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0187

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0187

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0186

شفت مدل DSC0186

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0186

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0186

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0184

شفت مدل DSC0184

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0184

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0184

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0183

شفت مدل DSC0183

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0183

نام پمپ سیرکولاتور :

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت DSC0180

شفت DSC0180

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت DSC0180

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت DSC0180

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

کوپلینگ AA

کوپلینگ AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

کوپلینگ AA

نام پمپ سیرکولاتور :

کوپلینگ AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

کوپلینگ HV

کوپلینگ HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

کوپلینگ HV

نام پمپ سیرکولاتور :

کوپلینگ HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

پمپ

پمپ

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ

نام پمپ سیرکولاتور :

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

آدرس پمپ تهران

آدرس دفتر : تهران-طالقانی-بین مفتح و بهار-روبه روی بانک ملت-پلاک133
آدرس کارخانه : خیابان دماوند-خیابان اتحاد -دوم شرقی - پلاک 2

تماس با پمپ تهران

00982188813154

فکس پمپ تهران

00982188303681

ایمیل پمپ تهران

info@pumptehran.com

آدرس پمپ تهران

Taleghani Avenue, not far from the intersection Bharshmarh 133

تماس با پمپ تهران

00982188813154

فکس پمپ تهران

00982188303681

ایمیل پمپ تهران

info@pumptehran.com