محصولات

نوع نمایش:

Grid

List

دینام 1/5 اسب

دینام 1/5 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/5 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام 1/5 اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام یک اسب

دینام یک اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام یک اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام یک اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام 1/2 اسب

دینام 1/2 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/2 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام 1/2 اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام 1/6 اسب

دینام 1/6 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/6 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

دینام 1/6 اسب

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

دینام 1/8 اسب

دینام 1/8 اسب

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

دینام 1/8 اسب

نام پمپ سیرکولاتور :

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت DSC0190

شفت DSC0190

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت DSC0190

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت DSC0190

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه S25

واسطه S25

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه S25

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه S25

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه تبدیلی

واسطه تبدیلی

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه تبدیلی

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه تبدیلی

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه HV

واسطه HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه HV

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه S45

واسطه S45

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه S45

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه S45

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه  1.1/2AA

واسطه 1.1/2AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه 1.1/2AA

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه 1.1/2AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه AA

واسطه AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه AA

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه A6

واسطه A6

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه A6

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه A6

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه A7

واسطه A7

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه A7

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه A7

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

واسطه PD40

واسطه PD40

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

واسطه PD40

نام پمپ سیرکولاتور :

واسطه PD40

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0188s

شفت مدل DSC0188s

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0188s

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0188s

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0188

شفت مدل DSC0188

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0188

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0188

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0187

شفت مدل DSC0187

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0187

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0187

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0186

شفت مدل DSC0186

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0186

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0186

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0184

شفت مدل DSC0184

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0184

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت مدل DSC0184

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت مدل DSC0183

شفت مدل DSC0183

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت مدل DSC0183

نام پمپ سیرکولاتور :

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

شفت DSC0180

شفت DSC0180

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

شفت DSC0180

نام پمپ سیرکولاتور :

شفت DSC0180

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

کوپلینگ AA

کوپلینگ AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

کوپلینگ AA

نام پمپ سیرکولاتور :

کوپلینگ AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

کوپلینگ HV

کوپلینگ HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

کوپلینگ HV

نام پمپ سیرکولاتور :

کوپلینگ HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

برند پمپ سیرکولاتور :

نوع پمپ سیرکولاتور :

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

ارتفاع (متر):

آدرس پمپ تهران

آدرس دفتر : تهران-طالقانی-بین مفتح و بهار-روبه روی بانک ملت-پلاک133
آدرس کارخانه : خیابان دماوند-خیابان اتحاد -دوم شرقی - پلاک 2

تماس با پمپ تهران

00982188813154

فکس پمپ تهران

00982188303681

ایمیل پمپ تهران

info@pumptehran.com

آدرس پمپ تهران

Taleghani Avenue, not far from the intersection Bharshmarh 133

تماس با پمپ تهران

00982188813154

فکس پمپ تهران

00982188303681

ایمیل پمپ تهران

info@pumptehran.com