محصولات

نوع نمایش:

Grid

List

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

1½ HV

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,4.5

ارتفاع (متر):

,2.4

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½1 AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

1½ AA

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,9

ارتفاع (متر):

,3.96

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A7

مدل پمپ سیرکولاتور :

2” A7

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,20.44

ارتفاع (متر):

,6.7

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران  ½2 LD3 (S45)

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½2 LD3 (S45)

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½2 LD3 (S45)

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ½2 LD3 (S45)

مدل پمپ سیرکولاتور :

2½ LD3 (S45)

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,11.35

ارتفاع (متر):

,3.1

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” A6

مدل پمپ سیرکولاتور :

2” A6

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,17

ارتفاع (متر):

,6.1

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¾2AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

2”AA¾

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,13.6

ارتفاع (متر):

,5.49

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2”AA

مدل پمپ سیرکولاتور :

2”AA

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,13.6

ارتفاع (متر):

,4.57

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 2” HV

مدل پمپ سیرکولاتور :

2” HV

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,6.8

ارتفاع (متر):

,2.4

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD37

مدل پمپ سیرکولاتور :

3” PD37

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,14.76

ارتفاع (متر):

,5.49

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD38

مدل پمپ سیرکولاتور :

3” PD38

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,15.9

ارتفاع (متر):

,6.4

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 3” PD 40

مدل پمپ سیرکولاتور :

3” PD 40

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,22.7

ارتفاع (متر):

,7.6

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 16

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 50 × 16

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,17

ارتفاع (متر):

,6.1

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 16

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 65 × 16

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,22.7

ارتفاع (متر):

,4.6

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 50 × 20

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 50 × 20

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,20.4

ارتفاع (متر):

,6.7

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ET 65 × 20

مدل پمپ سیرکولاتور :

ET 65 × 20

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,27.3

ارتفاع (متر):

,10.67

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¼1 S100(S25)

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران ”¼1 S100(S25)

مدل پمپ سیرکولاتور :

1¼” S100 (S25)

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,4

ارتفاع (متر):

,1.5

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

برای مشاهده جزییات محصول کلیک نمایید

مشاهده جزییات

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

نام پمپ سیرکولاتور :

پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران 1” S100 (S25)

مدل پمپ سیرکولاتور :

1” S100 (S25)

برند پمپ سیرکولاتور :

پمپ تهران (بلندکاست)

نوع پمپ سیرکولاتور :

,خطی

ظرفیت(متر مکعب برساعت):

,3.4

ارتفاع (متر):

,1

آدرس پمپ تهران

آدرس دفتر : تهران-طالقانی-بین مفتح و بهار-روبه روی بانک ملت-پلاک133
آدرس کارخانه : خیابان دماوند-خیابان اتحاد -دوم شرقی - پلاک 2

تماس با پمپ تهران

00982188813154

فکس پمپ تهران

00982188303681

ایمیل پمپ تهران

info@pumptehran.com

آدرس پمپ تهران

Taleghani Avenue, not far from the intersection Bharshmarh 133

تماس با پمپ تهران

00982188813154

فکس پمپ تهران

00982188303681

ایمیل پمپ تهران

info@pumptehran.com